Pokolenie (ang. generation)

Pokolenie to zbiorowość osób urodzona w tym samym lub zbliżonym okresie czasu. Fakt ten stanowi dla nich podstawowy rodzaj więzi (przynależność pokoleniową) i umożliwia wzajemną identyfikację. Częstym sposobem na określenie przynależności pokoleniowej jest wyznaczenie dekady, w której się urodziło. W … Czytaj dalej

Pokolenie X (ang. Generation X)

Pokolenie X to termin wykorzystywany dość swobodnie przez socjologów, kulturoznawców oraz speców od marketingu i reklamy na określenie osób urodzonych na Zachodzie mniej więcej od połowy lat 60. do końca lat 70. XX wieku. To pokolenie, które nastąpiło po pokoleniu … Czytaj dalej

Pokolenie Y (ang. Generation Y)

Pokolenie Y to termin stosowany w kulturze popularnej na określenie osób urodzonych na Zachodzie mniej więcej od końca lat. 70 do przełomu XX i XXI wieku. Za jedno z najważniejszych wydarzeń determinujących losy Pokolenia Y uznaje się schyłek zimnej wojny, … Czytaj dalej

Polaryzacja opinii (ang. opinion polarization)

Polaryzacja opinii to proces głębokiego zróżnicowania poglądów i ocen wyrażanych przez społeczeństwo, a dotyczących wybranych zjawisk i wydarzeń społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych, poparcia dla partii politycznych, polityków, osób oraz instytucji publicznych itp. Polaryzacja opinii powoduje tworzenie się w społeczeństwie dwubiegunowych … Czytaj dalej

Postawa (ang. attitude)

Postawa to ogół zachowań i poglądów przejawianych przez osobę wobec innych ludzi, instytucji społecznych i politycznych, zjawisk, zdarzeń itp. Postawa zawiera trzy elementy: poznawczy (ang. cognitive), dotyczący wiedzy i przekonań emocjonalny (ang. affective), dotyczący uczuć behawioralny (ang. conative), dotyczący zachowań.

Prestiż społeczny (ang. social prestige)

Prestiż społeczny to potoczne określenie sposobu, w jaki ludzie postrzegają i oceniają pozycję i status poszczególnych jednostek wchodzących w skład społeczeństwa. Na ocenę prestiżu społecznego składają się najczęściej takie czynniki jak wykonywany zawód, wykształcenie, stan cywilny i rodzina, miejsce zamieszkania, … Czytaj dalej

Prestiż zawodów (ang. occupational prestige)

Prestiż zawodów to ocena i sposób postrzegania przez ludzi wybranych profesji, a w szczególności ich użyteczności i zaufania, jakim cieszą się w społeczeństwie. W niektórych krajach przeprowadzane są badania prestiżu zawodów, które umożliwiają sporządzanie tzw. rankingów lub hierarchii zawodów. Jedne z … Czytaj dalej