Estymacja (ang. estimation)

Estymacja to ogół metod wnioskowania statystycznego, umożliwiających uogólnienie wyników badania (obserwacji, eksperymentu) na całą populację, z której została pobrana próba losowa.

Historia mówiona (ang. oral history)

Historia mówiona to metoda badawcza polegająca na rejestracji oraz gromadzeniu ustnych relacji i wypowiedzi osób, a dotyczących ich doświadczeń życiowych, zmieniających się postaw i poglądów, wydarzeń których byli naocznymi świadkami itp. Narratorami historii mówionej bywają najczęściej ludzie w starszym wieku, … Czytaj dalej

Historia przypadku (ang. case history)

Historia przypadku to potoczne określenie studium badawczego, którego celem jest w miarę drobiazgowy i przekrojowy opis życia lub działalności jakiejś osoby, grupy społecznej lub instytucji reprezentowanej przez jakieś osoby. Historia przypadku może obejmować mniejsze lub większe fragmenty z życia jednostek będących przedmiotem … Czytaj dalej

Historia życia (ang. story life)

Historia życia to potoczne określenie studium badawczego, którego celem jest przedstawienie biografii jakiejś konkretnej osoby, rodziny lub innej niewielkiej grupy społecznej. Studium takie oparte jest zwykle na drobiazgowej analizie wszelkich dokumentów dotyczących badanej osoby lub osób: pamiętników, dzienników, listów, rozmaitych … Czytaj dalej

Metoda cienia (ang. shadowing)

Metoda cienia to termin spotykany w tzw. współczesnych badaniach etnograficznych, dotyczących obserwacji zachowań konsumentów w ich naturalnym środowisku domowym. W tym przypadku metoda cienia polega na obserwacji konsumentów podejmowanej przez badacza przez okres kilku lub kilkunastu dni, a czasami nawet … Czytaj dalej

Metoda delficka (ang. Delphi method)

Metoda delficka to technika wykorzystywana do prognozowania zjawisk, w szczególności dotyczących ekonomii i gospodarki. W badaniu realizowanym metodą delficką biorą udział eksperci i znawcy przedmiotu, do których rozsyłane są ankiety; w ankietach tych umieszczone są pytania dotyczące przyszłych zjawisk i … Czytaj dalej

Metoda dokumentów osobistych (ang. personal documents method)

Metoda dokumentów osobistych to technika badawcza w socjologii empirycznej, polegająca na gromadzeniu i analizie danych oraz informacji zamieszczonych w różnego rodzaju źródłach pisanych, będących zapisem życiowych doświadczeń ludzi: listach, pamiętnikach, autobiografiach, wspomnieniach, kronikach, dziennikach itp. Współcześnie do różnych rodzajów dokumentów … Czytaj dalej

Metoda dzienniczkowa (ang. diary panel)

Metoda dzienniczkowa to technika zbierania danych w trakcie jakiegoś badania, polegająca na zapisywaniu przez respondenta, w specjalnym kwestionariuszu, wszystkich czynności związanych z tematem badania. Mogą to być oglądane programy telewizyjne, czytane tytuły prasowe, słuchane stacje radiowe, kupowane produkty i usługi … Czytaj dalej

Metoda heurystyczna (ang. heuristic method)

Sposób używania tego pojęcia, podobnie jak samego terminu „heurystyka” (gr. heurisko: znajduję, odkrywam) przypomina nieco zachowanie jednego z bohaterów sztuki molierowskiej, kiedy to ze zdumieniem dowiaduje się, że przez całe swoje życie „mówił prozą”. Metoda heurystyczna to taki sposób myślenia … Czytaj dalej