Metoda porównawcza (ang. comparative method)

Metoda porównawcza to określenie dość szeroko rozumianej perspektywy badawczej stosowanej w naukach społecznych, polegającej na poszukiwaniu, opisie i wyjaśnianiu podobieństw lub różnic pomiędzy jednym i tym samym zjawiskiem społecznym, ale występującym w różnych kulturach, społeczeństwach oraz okresach historycznych. W potocznym … Czytaj dalej

Prognoza (ang. forecast)

Prognoza to wynik przewidywania, oczekiwana wartość jakiejś zmiennej np. liczba ludności za 30 lat wyliczona w oparciu o określone przesłanki.

Psychografia (ang. psychografics)

Psychografia to ogół metod i technik badawczych, których celem jest opis cech społeczno-demograficznych, stylów życia ludzi, ich zainteresowań, sposobu spędzania wolnego czasu, zachowań konsumenckich itp.

Sonda (ang. opinion sound)

Sonda to rodzaj prostego badania opinii publicznej, w którym biorą udział widzowie jakiegoś programu telewizyjnego (opinie zbierane są za pomocą przesyłanych sms), użytkownicy stron internetowych, uczestnicy jakiejś imprezy itp. Sondę można przeprowadzić również na ulicy (ankieterzy zatrzymują przypadkowych przechodniów i … Czytaj dalej

Synektyka (ang. synectics)

Synektyka to metoda rozwiązywania problemów i twórczego myślenia, spopularyzowana przez amerykańskiego naukowca Williama J. J. Gordona (Synectics: The Development of Creative Capacity, New York 1916). Synektyka przypomina nieco w swoich założeniach „burzę mózgów” oraz metodę delficką. Zarówno synektyka, jak i … Czytaj dalej