Skośność (ang. skewness)

Skośność to miara statystyczna stosowana do ustalenia asymetrii rozkładu wartości zmiennej wokół jej średniej. Jeżeli rozkład wokół średniej jest symetryczny to skośność przyjmuje wartość zero. Rozkład zwiększający się asymetrycznie po prawej stronie średniej oznacza, że skośność przyjmuje wartość dodatnią. Rozkład … Czytaj dalej

Statystyka opisowa (ang. descriptive statistics)

Statystyka opisowa to ogólne określenie miar i parametrów wykorzystywanych do charakterystyki ilościowej obiektów i zjawisk. Do najczęściej używanych statystyk opisowych należą: średnia, mediana, modalna, kwantyle, odchylenie standardowe itp.

Tercyl (ang. tercile)

Tercyl to parametr statystyczny, kwantyl trzeciego rzędu, stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w badanej populacji. Tercyl umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na 3 części z uwagi na wartość analizowanej zmiennej.