Miara siły związku (ang. measure of correlation)

Miara siły związku wykorzystywana jest do określenia stopnia zależności pomiędzy zmiennymi. Do najpopularniejszych miar siły związku należą m.in.: dla zmiennych nominalnych: lambda, chi-kwadrat, V Cramera dla zmiennych porządkowych: gamma, współczynnik korelacji Spearmana dla zmiennych ilorazowych: współczynnik korelacji r Pearsona, nazywany … Czytaj dalej

Odchylenie standardowe (ang. standard deviation)

Odchylenie standardowe to jedna z miar rozproszenia. Wskazuje na przeciętne rozrzucenie wartości zmiennej wokół jej średniej. Im większe odchylenie standardowe, tym większe jest zróżnicowanie wartości średniej wśród wszystkich analizowanych przypadków.

Parametr (ang. parameter)

Parametr to miara statystyczna, za pomocą której można opisać zmienną, rozkład jej wartości i zależność pomiędzy inną zmienną lub grupą zmiennych. Do najczęściej używanych parametrów należą m.in. średnia arytmetyczna, mediana, modalna, kwantyl, odchylenie standardowe, rozstęp i wiele innych.

Siła związku (ang. correlation power)

Siła związku to miara zależności pomiędzy dwoma zmiennymi. Może przyjmować wartość od -1 do 1. Im wartość bliższa -1 lub 1, tym większe prawdopodobieństwo istnienia zależności pomiędzy dwiema zmiennymi. Wartość -1 lub 1 oznacza, że mamy do czynienia z idealną korelacją … Czytaj dalej