Odmowa odpowiedzi (ang. answer refusal)

Odmowa odpowiedzi to nieudzielenie przez respondenta odpowiedzi na jakieś pytanie zamieszczone w kwestionariuszu wywiadu, najczęściej w sytuacji, kiedy jest ono, w odczuciu respondenta, zbyt osobiste, drażliwe itp.

PAPI (ang. Paper and Pencil Interview)

PAPI (ang. Paper and Pencil Interview) to najbardziej znany, tradycyjny rodzaj wywiadu osobistego, w trakcie którego ankieter wykorzystuje papierowy kwestionariusz wywiadu, czytając respondentowi pytania i ręcznie zakreślając jego odpowiedzi. Obecnie wywiad PAPI jest coraz częściej zastępowany przez wywiad CAPI, w … Czytaj dalej

Przerwanie wywiadu (ang. terminate interview)

Przerwanie wywiadu to sytuacja kiedy rozmowa z respondentem zostaje rozpoczęta, a następnie niedokończona z określonych powodów. Częstą przyczyną przerwania wywiadu może być odmowa udzielenia odpowiedzi przez respondenta na pytania zamieszczone w kwestionariuszu wywiadu. Respondent może co prawda pomijać pytania, na które nie chce odpowiadać, ale … Czytaj dalej

Rotacja pytań (ang. rotation procedure)

Rotacja pytań to procedura stosowana przez ankietera w trakcie wywiadu z respondentem, polegająca na zadawaniu wybranych pytań w odwrotnej kolejności, niż miało to miejsce w wywiadzie z poprzednim respondentem. Rotacja stosowana jest w przypadku kwestionariuszy wywiadów zawierających pytania z rozbudowanymi kafeteriami, … Czytaj dalej

Scenariusz wywiadu (ang. discussion guide)

Scenariusz wywiadu to zestaw pytań, które moderator przedstawia do omówienia uczestnikom wywiadów fokusowych lub innych wywiadów jakościowych. Scenariusz wywiadu ma formę niestandaryzowaną tzn. pytania w nim przedstawione nie muszą być zadawane respondentowi zawsze wg takiej samej kolejności, w jakiej zostały zamieszczone. W … Czytaj dalej

Screener

Screener to rodzaj prostego kwestionariusza wykorzystywanego w trakcie rekrutacji uczestników wywiadów fokusowych oraz innych wywiadów jakościowych. Screener składa się zwykle nie więcej niż z kilku pytań, które zadawane są w celu ustalenia, czy dana osoba posiada cechy kwalifikujące ją do udziału w … Czytaj dalej

Sufit (ang. interviewer cheating)

Sufit to potoczne określenie kwestionariusza wywiadu zawierającego fikcyjne odpowiedzi wymyślone przez nieuczciwego ankietera i zapisane jako odpowiedzi respondenta (z którym ankieter w rzeczywistości w ogóle się nie spotkał lub też spotkał, ale nie przeprowadził wywiadu w rzetelny sposób).