Percentyl (ang. percentile)

Percentyl to parametr statystyczny, kwantyl setnego rzędu, stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w badanej populacji. Umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na 100 części z uwagi na wartość analizowanej zmiennej. Jeśli osoba uzyskująca dochody z pracy w wysokości … Czytaj dalej

Pilotaż (ang. pilot testing)

Pilotaż to sprawdzenie metod, technik i narzędzi badawczych przed rozpoczęciem badania, w którym mają zostać wykorzystane. Celem pilotażu jest ocena trafności narzędzia badawczego (ankiet, kwestionariuszy wywiadu itp.), użytych skal pomiarowych, zrozumiałości pojęć i terminów itp. Pilotaż polega zwykle na przeprowadzeniu niewielkiej … Czytaj dalej

Plan badawczy (ang. research design)

Plan badawczy to pisemny opis sposobu realizacji projektu badawczego. Plan badawczy powinien zawierać przede wszystkim: cele i założenia badania definicje operacyjne najważniejszych terminów wykorzystywanych w badaniu opis technik i narzędzi badawczych charakterystykę próby badanej określenie sposobu analizy i prezentacji wyników … Czytaj dalej

Plan eksperymentalny (ang. experimental design)

Plan eksperymentalny to opis zawierający założenia niezbędne do przeprowadzenia eksperymentu, a w szczególności wskazania dotyczące: zasad doboru uczestników eksperymentu do grup eksperymentalnych i kontrolnych bodźców eksperymentalnych, którym będą poddawani uczestnicy eksperymentu sposobu wykonania pretestu (przed rozpoczęciem eksperymentu) i posttestu (po jego zakończeniu).

Plan losowania (ang. sampling instruction)

Plan losowania to instrukcja zawierająca szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu doboru próby z operatu losowania. Plan zawiera opis techniki losowania, wielkość próby losowej oraz sposób postępowania w przypadku pojawienia się braków lub błędnych danych w operacie losowym.