Podpróba (ang. subsample)

Podpróba to część próby badanej, która może być z niej wyodrębniona i osobno analizowana lub też porównywana z innymi częściami tej próby. Próbę badaną można podzielić np. na podpróbę kobiet i mężczyzn, osób z określonej kategorii wiekowej, wg miejsca zamieszkania, wykształcenia, itp.

Pokolenie (ang. generation)

Pokolenie to zbiorowość osób urodzona w tym samym lub zbliżonym okresie czasu. Fakt ten stanowi dla nich podstawowy rodzaj więzi (przynależność pokoleniową) i umożliwia wzajemną identyfikację. Częstym sposobem na określenie przynależności pokoleniowej jest wyznaczenie dekady, w której się urodziło. W … Czytaj dalej

Pokolenie X (ang. Generation X)

Pokolenie X to termin wykorzystywany dość swobodnie przez socjologów, kulturoznawców oraz speców od marketingu i reklamy na określenie osób urodzonych na Zachodzie mniej więcej od połowy lat 60. do końca lat 70. XX wieku. To pokolenie, które nastąpiło po pokoleniu … Czytaj dalej

Pokolenie Y (ang. Generation Y)

Pokolenie Y to termin stosowany w kulturze popularnej na określenie osób urodzonych na Zachodzie mniej więcej od końca lat. 70 do przełomu XX i XXI wieku. Za jedno z najważniejszych wydarzeń determinujących losy Pokolenia Y uznaje się schyłek zimnej wojny, … Czytaj dalej

Polaryzacja opinii (ang. opinion polarization)

Polaryzacja opinii to proces głębokiego zróżnicowania poglądów i ocen wyrażanych przez społeczeństwo, a dotyczących wybranych zjawisk i wydarzeń społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych, poparcia dla partii politycznych, polityków, osób oraz instytucji publicznych itp. Polaryzacja opinii powoduje tworzenie się w społeczeństwie dwubiegunowych … Czytaj dalej

Pomiar ilorazowy (ang. ratio measure)

Pomiar ilorazowy jest jednym z czterech głównych rodzajów pomiaru, obok nominalnego, porządkowego oraz interwałowego; jest to jednocześnie najbardziej dokładny pomiar ze wszystkich podanych, umożliwia dokonywanie dowolnych operacji arytmetycznych na wartościach zmiennej. Cechą pomiaru ilorazowego jest to, że zmienna może przyjąć wartość … Czytaj dalej

Pomiar interwałowy (ang. interval measure)

Pomiar interwałowy jest jednym z czterech głównych rodzajów pomiaru, obok nominalnego, porządkowego oraz ilorazowego. Umożliwia dokonywanie dowolnych operacji matematycznych na jej wartościach, z wyjątkiem mnożenia i dzielenia. Przykładem pomiaru interwałowego jest temperatura na skali Celsjusza albo czas kalendarzowy; zmienna w pomiarze … Czytaj dalej