Test Kruskala-Wallisa (ang. Kruskal-Wallis test)

Test Kruskala-Wallisa to test statystyczny będący nieparametrycznym odpowiednikiem jednoczynnikowej analizy wariancji. Służy do sprawdzenia hipotezy zerowej, że porównywane próby (liczba porównywanych prób musi wynosić minimum trzy lub więcej) pochodzą z populacji o takiej samej medianie.

Test laboratoryjny (ang. laboratory test)

Test laboratoryjny przeprowadzany jest w kontrolowanych warunkach, w pomieszczeniu zaadoptowanym specjalnie do celów badania, w którym istnieje możliwość obserwacji i rejestracji zachowań uczestników testu.

Test nieparametryczny (ang. non-parametric test)

Test nieparametryczny to test statystyczny, w którym nie zakłada się, że rozkład wartości zmiennej powinien przyjąć określoną postać. Do testów nieparametrycznych należą m.in. test chi-kwadrat, test Kołmogorowa-Smirnowa i test U-Manna-Whitneya.