Obserwacja (ang. observation)

Obserwacja to badanie, którego celem jest rejestracja i opis zachowań osób w ich naturalnym, codziennym środowisku: pracy, domu, miejscach, gdzie dokonują zakupów lub spędzają czas wolny itp. Wyróżnia się następujące rodzaje obserwacji:

  1. obserwacja nieuczestnicząca (ang. non-participant observation), w trakcie której badacz znajduje się w obserwowanej grupie osób, ale ogranicza się jedynie do biernego oglądu ich zachowań
  2. obserwacja uczestnicząca (ang. participant observation), podczas której badacz nie tylko obserwuje zachowania osób, ale bierze czynny udział w ich zajęciach
  3. obserwacja jawna (ang. undisguised observation), w trakcie której osoba badana ma świadomość, że jest obserwowana
  4. obserwacja ukryta (ang. disguised observation), kiedy osoba badana nie wie, że jest obserwowana
  5. obserwacja naturalna (ang. natural observation), kiedy zachowania badanych osób nie są w żaden sposób rejestrowane
  6. obserwacja mechaniczna (ang. contrived observation), kiedy zachowania obserwowanych osób rejestrowane są za pomocą kamery itp.
  7. obserwacja ustrukturyzowana (ang. structured observation), prowadzona wg ściśle określonych założeń
  8. obserwacja nieustrukturyzowana (ang. unstructured observation), prowadzona bez żadnych szczegółowych założeń i wytycznych.