Dobór warstwowy (ang. stratified sampling)

Dobór warstwowy to metoda losowego doboru osób do próby badanej, w trakcie którego najpierw dzieli się badaną zbiorowość na jednorodne grupy (wydzielone z uwagi na płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie itp.), a następnie z każdej grupy losuje się określoną liczbę jednostek.

Jednostka analizy (ang. unit of enquiry)

Jednostka analizy to każda pojedyncza osoba, gospodarstwo domowe, firma, instytucja lub inny obiekt, będąca przedmiotem badania. Jednostka analizy może, ale nie musi być tym samym, co jednostka losowania. W próbie gospodarstw domowych jednostką analizy jest zwykle osoba, która je zamieszkuje; gospodarstwo w tym … Czytaj dalej

Kwota (ang. quota)

Kwota to część próby kwotowej, do której należą osoby z określonymi cechami (płcią, wiekiem, miejscem zamieszkania, wykształceniem itp.), odróżniającymi je od osób z innych kwot. Najprostszym przykładem kwot znajdujących się w próbie badanej są kwoty kobiet i mężczyzn. Jeżeli wiemy z … Czytaj dalej

Metoda kuli śnieżnej (ang. snowball sampling)

Metoda kuli śnieżnej to nielosowa technika doboru respondentów do próby badanej. Po zakończeniu każdego kolejnego wywiadu ankieter prosi respondenta o wskazanie jakiejś znajomej osoby, z którą mógłby również przeprowadzić wywiad dotyczący tego samego tematu. Metoda kuli śnieżnej przydatna jest w badaniach grup … Czytaj dalej