Plan losowania (ang. sampling instruction)

Plan losowania to instrukcja zawierająca szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu doboru próby z operatu losowania. Plan zawiera opis techniki losowania, wielkość próby losowej oraz sposób postępowania w przypadku pojawienia się braków lub błędnych danych w operacie losowym.

Podpróba (ang. subsample)

Podpróba to część próby badanej, która może być z niej wyodrębniona i osobno analizowana lub też porównywana z innymi częściami tej próby. Próbę badaną można podzielić np. na podpróbę kobiet i mężczyzn, osób z określonej kategorii wiekowej, wg miejsca zamieszkania, wykształcenia, itp.

Populacja badana (ang. study population)

Populacja badana to ogół wszystkich jednostek badania, z którego została pobrana (wylosowana) próba badana. Populacją badaną mogą być mieszkańcy całego kraju, wybranych regionów i miejscowości, członkowie mniejszych społeczności i wspólnot, ale również pracownicy firm, instytucji itp.

Próba celowa (ang. purposive sample)

Próba celowa wybierana jest z uwagi na posiadanie przez osoby wchodzące w skład populacji badanej jakichś określonych cech związanych z tematem badania. Może to być grupa osób z określonej kategorii wiekowej, społecznej lub zawodowej, użytkownicy jakiegoś produktu, odbiorcy konkretnej usługi itp. Liczebność … Czytaj dalej

Próba grupowa (ang. cluster sample)

Próba grupowa określana jest również terminem próby gronowej, warstwowej, losowanej wielostopniowo. W pierwszym etapie losowania próby grupowej wybierane są zbiory (np. powiaty, dzielnice itp.), w skład których mogą wchodzić kolejne mniejsze jednostki. Następnie z wylosowanych zbiorów losowane są inne jednostki niższego … Czytaj dalej

Próba kwotowa (ang. quota sample)

Próba kwotowa to rodzaj próby nieprobabilistycznej (nielosowej), o której można powiedzieć, że pozostaje w pewnym stopniu reprezentatywna dla całej populacji badanej, mimo że jednostki wchodzące w jej skład nie zostały wybrane w sposób losowy. Wybierając respondentów do próby kwotowej bierze się … Czytaj dalej