Próba podstawowa (ang. basic sample)

Próba podstawowa zawiera liczbę jednostek, która powinna zapewnić realizację założonej liczby wywiadów. Jeżeli będzie ona wynosić N = 900 osób, to próba podstawowa powinna zawierać nieco większą liczbę wylosowanych osób, aby uwzględniać przypadki odmów uczestnictwa w badaniu, nieobecności respondentów w domu … Czytaj dalej

Próba rezerwowa (ang. substituted sample)

Próba rezerwowa przygotowana jest na wypadek, gdyby podstawowa próba badana okazała się zbyt mała, żeby zrealizować wymaganą liczbę wywiadów (z powodu częstych odmów uczestnictwa w wywiadzie, niedostępności respondentów itp.). Próba rezerwowa umożliwia ankieterom odnalezienie dodatkowych respondentów i uzupełnienie brakującej liczby wywiadów.

Próba rotacyjna (ang. rotation sample)

Próba rotacyjna stosowana jest w trakcie badań ciągłych, w której wylosowane jednostki, po przeprowadzeniu pierwszego lub kolejnego etapu badania, wymieniane są na następne jednostki, nie uczestniczące jeszcze do tej pory w realizowanym badaniu.

Próba uznaniowa (ang. convenience sample)

Próba uznaniowa wybierana jest przez badacza na podstawie własnych, arbitralnych decyzji. Głównym kryterium doboru do próby uznaniowej jest łatwość dotarcia do respondenta i spełnienie przez niego kilku określonych kryteriów (płeć, wiek, zawód, miejsce zamieszkania itp.). Inne określenie próby uznaniowej to próba … Czytaj dalej