Populacja badana (ang. study population)

Populacja badana to ogół wszystkich jednostek badania, z którego została pobrana (wylosowana) próba badana. Populacją badaną mogą być mieszkańcy całego kraju, wybranych regionów i miejscowości, członkowie mniejszych społeczności i wspólnot, ale również pracownicy firm, instytucji itp.

Postawa (ang. attitude)

Postawa to ogół zachowań i poglądów przejawianych przez osobę wobec innych ludzi, instytucji społecznych i politycznych, zjawisk, zdarzeń itp. Postawa zawiera trzy elementy: poznawczy (ang. cognitive), dotyczący wiedzy i przekonań emocjonalny (ang. affective), dotyczący uczuć behawioralny (ang. conative), dotyczący zachowań.

Profil (ang. profile)

Profil to ogół cech psychospołecznych danej osoby, które umożliwiają jej identyfikację, opis, a następnie przypisanie do określonej grupy docelowej.

Respondent (ang. respondent)

Respondent to uczestnik jakiegoś badania; osoba, która odpowiada na pytania ankietera, moderatora lub samodzielnie wypełnia ankietę pocztową, internetową, audytoryjną itp.