Operat losowania (ang. sampling frame)

Operat losowania to baza zawierająca dane adresowe jednostek należących do określonej populacji, z której można wylosować próbę reprezentatywną do badania. Do największych krajowych operatów losowania należą m.in. baza PESEL (ewidencja ludności) oraz baza gospodarstw domowych GUS.

Opis próby badawczej (ang. sampling plan)

Opis próby badawczej to instrukcja dotycząca sposobu doboru próby badanej z operatu losowania lub innej bazy tego typu. Opis próby badawczej zawiera m.in. wskazania dotyczące zastosowanej techniki losowania jednostek znajdujących się w operacie, założoną wielkość próby oraz szacowaną wielkość błędu losowego.

Plan losowania (ang. sampling instruction)

Plan losowania to instrukcja zawierająca szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu doboru próby z operatu losowania. Plan zawiera opis techniki losowania, wielkość próby losowej oraz sposób postępowania w przypadku pojawienia się braków lub błędnych danych w operacie losowym.

Poziom istotności (ang. significance level)

Poziom istotności to określone prawdopodobieństwo, że zależność pomiędzy zmiennymi, obserwowana w próbie losowej, dotyczy również całej populacji badanej. Poziom istotności może przyjąć wartość od 0 do 1. Im mniejszy poziom istotności, tym większe jest prawdopodobieństwo, że uzyskany wynik jest „prawdziwy” w sensie … Czytaj dalej

Punkt startowy (ang. start point)

Punkt startowy to adres gospodarstwa domowego wylosowanego do próby badanej dobieranej metodą random route. Ankieter odnajduje adres (punkt startowy), a następnie zaczyna realizować kolejne wywiady w co n-tym gospodarstwie oddalonym od tego punktu. Może to być co siódme mieszkanie na danym … Czytaj dalej

Reprezentatywność (ang. representativeness)

Reprezentatywność to właściwość próby badanej wybranej w taki sposób, że częstość i rozkład cech jednostek wchodzących w jej skład są odwzorowaniem całej populacji badanej. Reprezentatywność próby umożliwia uogólnienie wyników przeprowadzonego badania na całą populację oraz wyliczenie błędu statystycznego (błędu losowego, błędu z … Czytaj dalej

Siatka Kisha (ang. Kish grid)

Siatka Kisha to procedura stosowana czasami przez ankieterów w trakcie sondaży realizowanych w wieloosobowych gospodarstwach domowych; celem tej procedury jest ustalenie respondenta, czyli osoby, z którą zostanie przeprowadzony wywiad. Ankieter, w trakcie odwiedzin gospodarstwa domowego, dokonuje najpierw spisu wszystkich zamieszkujących je … Czytaj dalej

Warstwowanie (ang. stratification)

Warstwowanie to procedura stosowana w trakcie doboru próby grupowej, polegająca na tym, że wszystkie jednostki wchodzące w skład operatu losowania, dzieli się najpierw na poszczególne kategorie (ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania itp.), a następnie z kategorii tych losuje … Czytaj dalej